Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

  Drukuj
 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.

Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W szkole funkcjonują:

 • stołówka,
 • świetlica szkolna,
 • biblioteka szkolna,
 • gabinet pielęgniarki,
 • sala gimnastyczna,
 • boisko szkolne,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownie przedmiotowe.

Organami Szkoły Podstawowej nr 394 są:

 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania społeczności szkolnej i posiedzenia wspólne dla wszystkich organów.

Schemat organizacyjny: schemat organizacyjny.pdf

 
 
Wprowadził BZMW/aolkowicz 20-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.azuchowski 20-03-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.azuchowski 20-03-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-03-2018
Liczba odwiedzin: 1298
Rejestr zmian